Рішення


 

Регламент Кодимської районної ради VІI скликання

Зі змінами та доповненнями згідно рішень районної ради

від 08.09.2016 р. № 122-VII

від 24.11.2016р. № 152-VII

від 09.02.2017р. № 193-VII

від 13.07.2017р. № 241-VII

від 11.07. 2019 р. № 525-VІI

1. Загальні положення

1.1. Кодимська районна рада (надалі - районна рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України. Районна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в управлінні Державного казначейства України в Одеській області, самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, необхідним для здійснення своєї діяльності, та несе відповідальність за свою діяльність.

1.2. Районна рада складається з депутатів, обраних населенням Кодимського району за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією району.

До складу районної ради входять рівні за своїми правами депутати районної ради, з числа яких обирається голова ради та його заступник.

1.3. Загальний склад районної ради визначено частиною 3 статті 16 Закону України «Про місцеві вибори», і складає 34 депутати.

1.4. Районна рада є правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради. Якщо до районної ради обрано менше двох третин складу ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати свої повноваження районна рада попереднього скликання.

1.5. Строк повноважень районної ради VІІ скликання визначається чинним законодавством.

1.6. Регламент районної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює порядок підготовки, скликання, проведення її пленарних засідань та вирішення інших процедурних питань діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб.

Регламент районної ради набирає чинності з моменту прийняття рішення районної ради про його затвердження.

1.7. Кодимська районна рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення.

 

 2. Депутати, посадові особи та органи районної ради

 2.1. Депутати районної ради

2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів районної ради є Конституція України, закони України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні", інші закони, що регулюють депутатську діяльність.

2.1.2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною   виборчою комісією на сесії районної ради інформації про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день проведення першої сесії районної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак "Депутат районної ради".

2.1.4. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.1.5. Участь у пленарних засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

Іногородньому депутату районної ради на час проведення сесії виплачуються добові у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

2.1.6. Депутат районної ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано.

Поважною підставою для відсутності депутата на засіданнях  районної ради чи її органів вважається виконання ним у цей же час доручень ради чи її органів, хвороба, відпустка або службове відрядження.

2.1.7. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії, депутат зобов'язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це голову районної ради або його заступника, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії - голову комісії у тому ж порядку.

2.1.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень районної ради чи її органів, за поданням постійної комісії районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, гласності, забезпечення законності та правопорядку, районна рада може звернутися до Кодимської районної виборчої комісії, з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

2.1.9. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких він входить.

2.1.10. Депутат районної ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи районної ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2.1.11. Депутат має право відповідно до чинного законодавства на депутатський запит, депутатське звернення чи депутатське запитання.

2.1.12. Для поширення зв’язків з виборцями, більш ефективного вирішення проблемних питань на місцях та на підставі пропозицій депутатських фракцій, узгоджених погоджувальною радою (у разі її створення), районною радою може проводитися закріплення депутатів за населеними пунктами району.

Про графік та місце прийому громадян, із зазначенням контактного номеру телефону для запису на прийом, депутат інформує районну раду.

2.1.13. Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Районна рада визначає строки проведення звітів депутатів.

2.1.14. Депутат як представник інтересів виборців та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених законом україни “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

2.2. Голова районної ради

2.2.1. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

2.2.2. Повноваження, права та обов'язки голови районної ради визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та цим Регламентом.         

2.2.3. Порядок обрання голови районної ради

2.2.3.1. Голова районної ради обирається районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень районної ради.

Право висування кандидатів на посаду голови районної ради належить депутатським фракціям та депутатам районної ради і реалізується ними шляхом висування будь-якої кандидатури, у тому числі й своєї. На посаду голови районної ради може бути висунута необмежена кількість кандидатур.

2.2.3.2.Для внесення пропозицій щодо кандидатур на посаду голови районної ради депутатам районної ради надається час для виступу не більше 5 хвилин.

Всім кандидатам на посаду голови районної ради надається у порядку висунення їх кандидатур час для виступу або зняття кандидатури – не більше 10 хвилин.

Кандидат на посаду голови районної ради має право у будь-який момент до затвердження тексту бюлетеня для таємного голосування зняти свою кандидатуру.

Після закінчення виступів кандидатів на посаду голови районної ради кожен депутат районної ради має право брати участь в обговоренні запропонованих кандидатур та їхніх програм. Тривалість такого виступу не може перевищувати 7 хвилин. Депутат має право виступити лише один раз.

2.2.3.3. Усі висунуті кандидати на посаду голови районної ради, які не зняли свою кандидатуру, включаються у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів.  У виборчому бюлетені праворуч напроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці всіх прізвищ кандидатів міститься запис: «Не підтримую жодного кандидата». Праворуч напроти цього запису розміщується порожній квадрат.

Текст бюлетеня затверджує на своєму засіданні лічильна комісія. Голова лічильної комісії оголошує його на пленарному засіданні районної ради, роз’яснює депутатам порядок отримання і заповнення бюлетеня для таємного голосування та порядок голосування. Протокол лічильної комісії затверджується на засіданні районної ради.

На кожному бюлетені ставлять свої підписи голова та секретар лічильної комісії.

2.2.3.4. Список депутатів районної ради для проведення таємного голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кожного депутата та місце для підпису депутата за отримання бюлетеня для таємного голосування.

Після затвердження протоколу лічильної комісії про текст бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія виготовляє зазначені бюлетені у кількості, що дорівнює загальному складу районної ради, після чого оголошується перерва для таємного голосування.

2.2.3.5. У виборчому бюлетені для голосування голосуючий робить у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» /+/ або іншу, яка дає однозначну відповідь про волевиявлення. Можна голосувати тільки за одного кандидата на посаду голови районної ради.  У разі коли голосуючий не підтримує жодного кандидата на посаду голови він робить відповідну позначку у квадраті на проти слів «Не підтримую жодного кандидата». Бюлетень заповнюється депутатом районної ради особисто в кабіні для таємного голосування.

Після закінчення таємного голосування депутатами районної ради голосують члени лічильної комісії.

2.2.3.6. Невикористані виборчі бюлетені погашаються. Недійсними вважаються виборчі бюлетені на яких зроблено більш ніж одну позначку ( за винятком, якщо ця позначка є способом захисту бюлетеня від підробки), не поставлено жодної позначки, не можливо з інших причин встановити волевиявлення депутата.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності бюлетеня, рішення про це приймається більшістю голосів членів лічильної комісії.

2.2.3.7. У разі, коли на посаду голови районної ради балотувалися не більше двох кандидатів, жоден з яких не набрав у виборах більшість голосів депутатів від загального складу районної ради, проводяться повторні вибори голови районної ради відповідно до цього Регламенту.

У разі коли на посаду голови районної ради балотувалися більш ніж два кандидата, жоден з яких не набрав у першому турі голосування більшість голосів депутатів від загального складу районної ради, проводиться другий тур голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість голосів депутатів.

У разі, якщо і другий тур голосування не призвів до обрання голови районної ради, проводяться повторні вибори голови районної ради відповідно до цього Регламенту.

Перед кожними повторними виборами передбачається перерва для консультацій і засідань депутатських фракцій та депутатів.

Кількість повторних виборів голови районної ради не обмежується.

2.2.3.8. Для організації таємного голосування обирається більшістю голосів від загального складу районної ради лічильна комісія з числа депутатів, чисельністю 7 осіб. У своїй діяльності лічильна комісія керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом районної ради.

Чисельний і персональний склад комісії затверджується районною радою шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу районної ради.

2.2.3.9. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає голову і секретаря комісії - представників різних політичних партій, затверджує текст бюлетеня по виборах голови районної ради, спосіб захисту бюлетенів від підробки, порядок голосування, встановлює результати таємного голосування по виборах голови районної ради.

2.2.3.10. Відповідно до частини 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обраним на посаду голови районної ради вважається кандидат, який отримав більше половини голосів депутатів від загального складу районної ради.

2.2.3.11. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови  комісії є вирішальним.

У випадку відсутності на пленарному засіданні районної ради в день голосування одного із членів раніше затвердженої лічильної комісії, до її складу шляхом прийняття процедурного рішення вводиться інший депутат - представник з цієї ж політичної сили, що і відсутній член лічильної комісії.

Засідання лічильної комісії протоколюються. Протоколи засідань лічильної комісії затверджується районною радою відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу районної ради.

2.2.3.12. На підставі протоколу засідання лічильної комісії про результати голосування складається рішення про обрання голови районної ради або проводиться повторний тур голосування чи повторні вибори.

2.2.3.13. Організація та проведення таємного голосування по виборах голови районної ради можливе раніше утвореною лічильною комісією, склад якої затверджений рішенням районної ради від 17 листопада 2015 року № 4-VIІ.

2.2.3.14. Обраний голова районної ради (в разі необхідності) складає присягу посадової особи місцевого самоврядування.

 

2.3. Заступник голови районної ради

2.3.1. Районна рада за поданням голови районної ради обирає з числа депутатів районної ради таємним голосуванням у межах строку її повноважень заступника голови районної ради.

2.3.2. Повноваження, права та обов'язки заступника голови районної ради визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та розрядженням голови районної ради.

2.3.3.Порядок обрання заступника голови районної ради

            2.3.3.1.Заступник голови районної ради обирається районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень районної ради.

2.3.3.2. Відповідно до пункту 3 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради вносить на розгляд сесії голова районної ради.  

2.3.3.3.Кандидату на посаду заступника голови районної ради надається   час для виступу або зняття кандидатури – не більше 10 хвилин.

Кожен депутат районної ради має право брати участь в обговоренні запропонованої кандидатури та програми кандидата. Тривалість такого виступу не може перевищувати 7 хвилин. Депутат має право виступити лише один раз.

2.3.3.4. Кандидат на посаду заступника голови районної ради, який не зняв свою кандидатуру, включається у бюлетень для таємного голосування із зазначенням прізвища та ініціалів.                                

У виборчому бюлетені праворуч напроти прізвища кандидата розміщується порожній квадрат.

Нижче прізвища кандидата на посаду заступника голови районної ради міститься запис: «Не підтримую кандидата». Праворуч напроти цього запису розміщується порожній квадрат.

2.3.3.5. Текст бюлетеня затверджує на своєму засіданні лічильна комісія. Голова лічильної комісії оголошує його на пленарному засіданні районної ради, роз’яснює депутатам порядок отримання і заповнення бюлетеня для таємного голосування та порядок голосування. Протокол лічильної комісії затверджується на засіданні районної ради.                                                          

На кожному бюлетені ставлять свої підписи голова та секретар лічильної комісії.

2.3.3.6. Список депутатів районної ради для проведення таємного голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кожного депутата та місце для підпису депутата за отримання бюлетеня для таємного голосування.

2.3.3.7.Після затвердження протоколу лічильної комісії про текст бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія виготовляє зазначені бюлетені у кількості, що дорівнює загальному складу районної ради, після чого оголошується перерва для таємного голосування.

2.3.3.8. У виборчому бюлетені для голосування голосуючий робить у квадраті напроти прізвища кандидата на посаду заступника голови районної ради, позначку «плюс» /+/ або іншу, яка дає однозначну відповідь про волевиявлення.

У разі коли голосуючий не підтримує кандидата на посаду заступника голови він робить відповідну позначку у квадраті на проти слів «Не підтримую кандидата». Бюлетень заповнюється депутатом районної ради особисто в кабіні для таємного голосування.

Після закінчення таємного голосування депутатами районної ради голосують члени лічильної комісії.

2.3.3.9. Невикористані виборчі бюлетені погашаються. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких зроблено більш ніж одну позначку (за винятком, якщо ця позначка є способом захисту бюлетеня від підробки), не поставлено жодної позначки, не можливо з інших причин встановити волевиявлення депутата.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності бюлетеня, рішення про це приймається більшістю голосів членів лічильної комісії.

2.3.3.10. У разі, коли кандидат на посаду заступника голови районної ради   не набрав у виборах більшість голосів депутатів від загального складу районної ради, проводяться повторні вибори заступника голови районної ради відповідно до цього Регламенту.

Перед кожними повторними виборами передбачається перерва для консультацій і засідань депутатських фракцій та депутатів.

Кількість повторних виборів заступника голови районної ради не обмежується.

2.3.3.11. Організація та проведення таємного голосування по виборах заступника голови районної ради можливе раніше утвореною лічильною комісією, склад якої затверджений рішенням районної ради від 17 листопада 2015 року №4-VIІ.

У своїй діяльності лічильна комісія керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом районної ради.

2.3.3.12.Чисельний і персональний склад комісії затверджується районною радою шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу районної ради.

2.3.3.13. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає голову і секретаря комісії - представників різних політичних партій, затверджує текст бюлетеня по виборах заступника голови районної ради, спосіб захисту бюлетенів від підробки, порядок голосування, встановлює результати таємного голосування по виборах заступника голови районної ради.

2.3.3.14. Відповідно до частини 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обраним на посаду заступника голови районної ради вважається кандидат, який отримав більше половини голосів депутатів від загального складу районної ради.

2.3.3.15. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови  комісії є вирішальним.

У випадку відсутності на пленарному засіданні районної ради в день голосування одного із членів раніше затвердженої лічильної комісії, до її складу шляхом прийняття процедурного рішення вводиться інший депутат - представник з цієї ж політичної сили, що і відсутній член лічильної комісії.

Засідання лічильної комісії протоколюються. Протоколи засідань лічильної комісії затверджується районною радою відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу районної ради.

2.3.3.16.На підставі протоколу засідання лічильної комісії про результати голосування складається рішення про обрання заступника голови районної ради або проводяться повторні вибори.

2.3.3.17. Обраний заступник голови районної ради (в разі необхідності) складає присягу посадової особи місцевого самоврядування.

 

2.4. Президія районної ради

2.4.1. Районна рада може утворити президію районної ради.

2.4.2. Президія районної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується районною радою.

2.4.3. До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських фракцій (груп).

 

2.5. Погоджувальна рада районної ради

2.5.1. Районна рада на своєму пленарному засіданні може утворити погоджувальну раду районної ради з метою оперативного вирішення проблемних питань, що несуть політичну складову, узгодження шляхом консультацій та переговорів позицій політичних сил, які представлені в районній раді, більш ефективної роботи.

2.5.2. Погоджувальна рада районної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується районною радою.

2.5.3. До складу погоджувальної ради входять голова районної ради, його заступник, керівники депутатських фракцій районної ради.

 

2.6. Депутатські фракції

2.6.1. Депутати на партійній основі можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше як 5 депутатів.

2.6.2. Повноваження депутатських фракцій є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

2.6.3. Членство депутата в депутатській фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2.6.4. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу до неї та виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської фракції визначаються самою фракцією.

2.6.5 Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

2.6.6 Депутатська фракція може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

2.6.7 Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до секретаріату сесії районної ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської фракції, із зазначенням назви депутатської фракції, її персонального складу та партійної належності членів фракції, даних про обрання керівника та уповноваженого представника фракції.

Депутатська фракція набуває повноваження з моменту її реєстрації районною радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень районної ради даного скликання.

2.6.8 Депутати, які входять до складу депутатської фракції, зі свого складу обирають керівника депутатської фракції.

2.6.9. На пленарному засіданні районної ради за поданням керівника або уповноваженого представника депутатської фракції головуючий повідомляє про створення депутатської фракції, про що робиться запис у протоколі сесії.

2.6.10. Про зміни у складі депутатської фракції її керівник або уповноважений представник письмово повідомляє голову районної ради.

2.6.11. Діяльність депутатської фракції припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність робить неможливим функціонування фракції;

- у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;

- після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції робиться головуючим на наступному пленарному засіданні районної ради.

2.6.12. Депутатська фракція має права, передбачені Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2.6.13. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені районної ради.

2.6.14. Депутські фракції несуть відповідальність за участь своїх членів у роботі постійних комісій та інших робочих органів районної ради.

2.6.15. За зверненням керівника або уповноваженого представника депутатської фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею документи.

2.6.16. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на їх керівників.

2.6.17. Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, здійснює матеріально-технічне забезпечення їх діяльності.

У разі необхідності виділення приміщення для проведення засідання депутатської фракції, її керівник або уповноважений представник повинен повідомити про це керуючого справами районної ради.

2.6.18. Керівник або уповноважений представник депутатської фракції повинен своєчасно доводити до відома районної ради рішення депутатської фракції, що стосуються діяльності ради.

2.6.19. Депутати та депутатські фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

 

2.7. Депутатські групи

2.7.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, за єдністю територій, або іншими ознаками.

До складу депутатської групи повинно входити не менш як 5 депутатів.

2.7.2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

2.7.3. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2.7.4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї та порядок виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

2.7.5. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

2.7.6. Порядок реєстрації та діяльності депутатських груп, а також припинення їх діяльності визначається Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та Регламентом районної ради в порядку, встановленому для депутатських фракцій.

 

2.8. Постійні комісії районної ради

2.8.1. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується районною радою.

2.8.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються районною радою.Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

2.8.3. Районна рада за пропозицією голови районної ради утворює постійні комісії у складі голови та членів комісії. На першому організаційному засіданні постійної комісії з числа членів комісії обираються заступник голови та секретар постійної комісії.

2.8.4. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

2.8.5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

2.8.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання. Копії висновків і рекомендацій постійних комісій та протоколів їх засідань надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

2.9. Тимчасові контрольні комісії районної ради

2.9.1. Районна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань. Вони подають на розгляд районної ради звіти та пропозиції з цих питань.

Член комісії, який не погодився з затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні районної ради.

2.9.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад тимчасової контрольної комісії та її голову приймається районною радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

2.9.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією.

2.9.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати необхідних фахівців та експертів.

2.9.5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії.

2.9.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень районної ради, яка її створила.

2.9.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова районної ради, його заступник, керівники депутатських фракцій, (груп), керуючий справами районної ради, голови постійних комісій районної ради.

2.9.8. Органи та посадові особи ради зобов'язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень.

Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

 

2.10. Відповідальність районної ради, її органів, депутатських фракцій (груп) та посадових осіб

2.10.1. Районна рада, її органи, депутатські фракції (групи) та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

2.10.2. Районна рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, з інших питань місцевого значення.

2.11. Помічники-консультанти депутата районної ради

2.12.1. Депутат районної ради має право мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2.11.2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію його роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

2.11.3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.

 

2.12. Виконавчий апарат районної ради

2.12.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами.

2.12.2. Повноваження, структура, чисельність та витрати на утримання виконавчого апарату районної ради встановлюються радою за поданям її голови.

2.12.3. Виконавчий апарат районної ради:

- забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, надає їм допомогу з правових питань та можливість ознайомитися з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями районної ради;

- здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

- за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій;

- проводить реєстрацію депутатів та запрошених;

- організовує ведення протоколу та стенограми пленарного засідання;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Регламентом та Положенням про виконавчий апарат районної ради, яке затверджується головою районної ради;

-   виконує інші доручення районної ради. 

2.12.4. Голова районної ради затверджує штатний розпис виконавчого апарату районної ради, призначає та звільняє його працівників.

Проходження служби у виконавчому апараті регулюється Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами. 

 

2.13. Засоби масової інформації районної ради

2.13.1. Районна рада може виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, про що приймається відповідне рішення. 

2.13.2. У разі, якщо районна рада є єдиним засновником засобу масової інформації, його керівник призначається на посаду рішенням районної ради за поданням голови районної ради. Термін такого призначення не може перевищувати терміну повноважень районної ради. 

2.13.3. Дострокове заміщення посади керівника засобу масової інформації здійснюється рішенням районної ради за ініціативою колективу засобу масової інформації, голови районної ради, профільної постійної комісії, депутатської фракції (групи) чи депутатів районної ради у кількості не менше однієї третини від загального складу районної ради. 

2.13.4. Порядок організації роботи засобу масової інформації, засновником якого є районна рада, визначається його статутом. 

2.13.5. У разі, якщо районна рада є одним із засновників засобу масової інформації, порядок призначення його керівника визначається установчим договором та статутом засобу масової інформації.

 

3. Організація роботи районної ради

3.1. Планування роботи районної ради

3.1.1. Діяльність районної ради здійснюється у відповідності до плану роботи, затвердженого районною радою.

3.1.2. План включає зміст діяльності районної ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій районної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

3.1.3. Проекти планів роботи районної ради розробляються під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій (груп), депутатів, районної державної адміністрації.

3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи районної ради покладається на голову районної ради.

 

3.2. Сесія районної ради

3.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності районної ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань районної ради, а також засідань постійних комісій районної ради.

3.2.2. Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3.2.3. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

      3.2.6. Для розгляду невідкладних питань скликається позачергова сесія ради:

- головою ради за власною ініціативою або його заступником у разі відсутності голови ради;

- за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради;

- за ініціативою голови районної державної адміністрації.

      Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду, проектами рішень та іншими необхідними документами, передбаченими пунктом 3.6.5. Регламенту.

      Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення у терміни, визначені пунктом 3.4.4. Регламенту.

     Проекти рішень, які надійшли не пізніше ніж за один робочий день до проведення позачергової сесії, включаються до рекомендованого порядку денного позачергової сесії, оприлюднюються на веб – сайті районної ради одразу після надходження їх до виконавчого апарату районної ради та видаються депутатам при реєстрації.

Позачергова сесія районної ради скликається також у випадках, передбачених пунктами 3.4.2. та 3.4.7.Регламенту.

3.3. Порядок підготовки сесії районної ради

3.3.1. Порядок підготовки сесії районної ради встановлюється відповідним планом.

3.3.2. План підготовки сесії районної ради оформляється у вигляді розпорядження районної ради, яке видається за 30 днів до орієнтовної дати проведення сесії районної ради.

3.3.3. Планом підготовки визначаються орієнтовні дати проведення: засідань президії районної ради, окремих та спільних засідань постійних комісій районної ради, остання дата прийому проектів рішень, терміни доопрацювання зауважень і доповнень авторами проектів рішень, а також термін повернення їх до виконавчого апарату районної ради, про що повідомляються районна державна адміністрація та інші зацікавлені особи.

3.3.4. Питання, внесені на розгляд сесії відповідно до пункту 3.5.2. цього Регламенту, згідно з планом підготовки сесії, попередньо розглядаються на засіданні президії районної ради, окремих і спільних засіданнях постійних комісій районної ради.

3.3.5. У разі необхідності, в термін не пізніш як за 3 дні до дня проведення сесії, головою районної ради скликається погоджувальна рада районної ради (у разі її створення).

3.3.6. В окремих випадках погоджувальна рада районної ради (у разі її створення) може скликатися головою районної ради в день сесії, безпосередньо перед початком пленарного засідання.

 

 

 

 

3.4. Порядок скликання сесії районної ради

3.4.1. Сесії скликаються головою районної ради або у разі неможливості ним скликати сесію районної ради, то за дорученням голови сесія скликається заступником голови, який виконує його обов’язки на період відсутності.

3.4.2. У разі немотивованої відмови голови районної ради сесія скликається за узгодженням з погоджувальною радою (у разі її створення) заступником голови районної ради.

Підставою для скликання сесії районної ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу районної ради, постійною комісією або головою районної державної адміністрації, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії районної ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання.

У такому випадку сесія районної ради повинна бути скликана у двотижневий термін.

3.4.3. Рішення про скликання сесії головою районної ради або його заступником, який його заміщує у разі його відсутності, оформляється у вигляді розпорядження.

У разі скликання сесії у порядку, передбаченому пунктом 3.4.2. цього Регламенту, рішення про це оформляється у вигляді рішення постійної комісії або рішення групи депутатів за особистими підписами не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

3.4.4. Інформаційне повідомлення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії районної ради.

3.4.5. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про основні питання, які рекомендуються на розгляд районної ради, депутати повідомляються виконавчим апаратом районної ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.

3.4.6. Проекти рішень, що вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів та громадськості шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради у мережі Інтернет не пізніше як за 20 робочих днів до дня сесії, крім виняткових випадків, встановлених пунктами 3.5.5. та 3.5.8. Регламенту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.4.7. У разі запровадження в Україні або на території Одеської області воєнного або надзвичайного стану районна рада збирається на сесію у триденний термін після запровадження такого режиму.

У такому разі президія чи виконавчий апарат районної ради повідомляють про місце проведення засідань районної ради.

 

3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії

3.5.1. Районна рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

3.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, постійними комісіями районної ради, депутатським фракціями (групами), депутатами, головою районної державної адміністрації по мірі надходження до виконавчого апарату ради, але не пізніш дати обумовленої планом підготовки сесії.

Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії районної ради. До них додаються проект рішення районної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії.

Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного сесії та проекти рішень розглядаються президією районної ради, постійними комісіями районної ради та, у разі необхідності, депутатськими фракціями.

3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради включає питання, схвалені рішеннями президії районної ради та постійних комісій районної ради.

3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції до рекомендованого порядку денного сесії можуть бути внесені посадовими особами або органами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту, і після закінчення терміну подання пропозицій визначених даним Регламентом.

Такі пропозиції можуть бути внесені не пізніш як за один день до проведення пленарного засідання сесії районної ради.

3.5.6. Розгляд питання порядку денного сесії районної ради без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту рішення районної ради не допускається.

3.5.7. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного сесії районної ради готується виконавчим апаратом районної ради за узгодженням з головою районної ради з урахуванням вимог пункту 3.6.13. цього Регламенту.

3.5.8. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами районної ради на пленарному засіданні районної ради у письмовій формі з доданням проекту рішення.

Винесення на розгляд сесії питань у такому порядку допускається лише при наявності тексту проекту рішення районної ради за згодою не менш як половини депутатів від загального складу районної ради.

На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії районної ради. Розгляд такого проекту рішення районної ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов'язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням.

3.5.9. У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання президії чи постійних комісій районної ради неможливо, голова районної ради своїм розпорядженням може створити робочу групу з числа депутатів районної ради по підготовці проведення сесії районної ради, яка приймає рішення про проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради.

 

3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії районної ради

3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії районної ради організовує керуючий справами районної ради.

3.6.2. Проекти рішень районної ради з попереднім письмовим погодженням профільних відділів районної ради і інші матеріали з питань порядку денного сесії, внесені відповідно до пункту 3.5.2 цього Регламенту, передаються на розгляд постійної комісії   для підготовки відповідних висновків та рекомендацій та доводяться до відома депутатів у день проведення засідання постійних комісій районної ради.

Постійні комісії районної ради   повідомляють голову районної ради про свої пропозиції та зауваження до проектів рішень (за необхідністю).

3.6.3. Для підготовки розгляду на сесії районної ради питань, які мають важливе місцеве значення, може бути проведено оприлюднення проектів рішень з вказаних питань та їх попереднє обговорення з громадянами. Результати такого обговорення передаються на розгляд постійних комісій районної ради.

3.6.4. Проект рішення районної ради повинен складатись з таких частин:

         - мотивуючої - в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

         - вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

         - заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

3.6.5. До проекту рішення районної ради додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а за необхідності – висновки відповідних комісій районної ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації, а також електронні копії проекту рішення районної ради, додатків до проекту рішення та пояснювальної записки. У випадку внесення змін до програм соціально-економічного або культурного напрямку до проекту рішення додаються порівняльна таблиця змін та пояснювальна записка, що обґрунтовує внесення змін.

3.6.6. Проект рішення районної ради повинен мати погоджувальні візи автора проекту, голови відповідної постійної комісії районної ради, заступника голови районної ради, керуючого справами районної ради та головного спеціаліста – юрисконсульта районної ради.

Проект рішення районної ради, підготовлений відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації, повинен мати погожувальні візи автора проекту, юридичного відділу апарату райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, відповідного заступника голови районної державної адміністрації.

Проекти рішень районної ради, якими передбачається використання коштів районного бюджету, незалежно від субєкта їх внесення, обов'язково потребують погоджувальних віз фінансового управління райдержадміністрації та розглядаються постійною комісією районної ради з бюджету, фінансово-економічної політики та власності, за результатами розгляду візуються головою профільної постійної комісії.

У разі необхідності проект рішення районної ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.

Проект рішення, підготовлений територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади, оформляється та вноситься до районної ради в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Порядок візування проекту рішення районної ради встановлюється керуючим справами районної ради.

3.6.7. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на аркуші проекту рішення районної ради, як правило, на зворотній стороні і розмішуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.

3.6.8. Візування проекту рішення районної ради є обов'язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення районної ради можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до проекту рішення районної ради.

3.6.9. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

Всі зауваження та висновки президії районної ради та постійних комісій районної ради передаються ініціаторам розгляду питання порядку денного сесії керуючим справами районної ради.

3.6.10. У виняткових випадках за дорученням голови районної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення районної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію районної ради спільно з  виконавчим апаратом районної ради.

3.6.11. В окремих випадках остаточний варіант проекту рішення районної ради за дорученням голови районної ради може бути додатково розглянутий на засіданнях президії районної ради, постійних комісій районної ради та, у разі необхідності, погоджувальною радою.

3.6.12. Готовність питань порядку денного до розгляду на пленарному засіданні районної ради узгоджується головою районної ради напередодні пленарного засідання, після чого виконавчий апарат районної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

3.6.13. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому пунктом 3.5.5 цього Регламенту, допускається тільки за згодою голови районної ради.

 

3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету

3.7.1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку району і районний бюджет, зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються районною радою.

3.7.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету визначається чинним законодавством.

3.7.3. Проекти рішень районної ради з даних питань з усіма необхідними документами вносяться районною державною адміністрацією не пізніше як за 20 робочих днів до сесії.

3.7.4. Під час розгляду питань про програму соціально-економічного та культурного розвитку району і районний бюджет є обов'язковими співдоповіді голів профільних постійних комісій районної ради.

3.7.5. Районна державна адміністрація не менш як два рази на рік доповідає районній раді про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району (за підсумками першого півріччя та року).

3.7.6. Звіти про виконання районного бюджету готуються районною державною адміністрацією у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються районною радою.

3.7.7. Матеріали до проектів рішень щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету, звітів про їх виконання, а також відповідні висновки та рекомендації постійних комісій ради вручаються депутатам не пізніше ніж як за 3 дні до розгляду на сесії районної ради.

3.7.8. Рішення про внесення змін та доповнень до районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку та про використання бюджетних коштів протягом бюджетного року приймаються у відповідності до порядку прийняття рішень, встановленого радою.

3.7.9. Контроль за виконанням програми соціального-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету здійснює районна рада.

 

3.8. Розгляд на сесії районної ради питань, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

3.8.1. Пропозиції щодо розгляду на сесії районної ради питань, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, вносяться посадовими особами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту.

3.8.2. Під час підготовки проектів рішень районної ради, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, обов'язковим є наявність позитивного висновку профільної постійної комісії.

 

3.9. Робочі органи сесії районної ради

3.9.1. Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісії і секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів районної ради.

3.9.2. Лічильна комісія утворюється у кількості 7 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів для проведення таємного голосування та визначення його результатів. Голова та секретар лічильної комісії не можуть бути представниками однієї політичної партії.

Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Лічильна комісія:

- організовує підготовку та проведення таємного голосування;

- підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування;

- повідомляє районну раду про підсумки таємного голосування;

3.9.3. Редакційна комісія утворюється у разі потреби з числа депутатів районної ради відкритим голосуванням для вироблення остаточного проекту рішення районної ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного сесії. 

Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються районною радою. 

Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії, та доповідає про них районній раді. 

У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення районної ради. 

3.9.4. Секретар сесії обирається на пленарному засіданні з числа депутатів відкритим голосуванням. 

Секретар сесії районної ради: 

- складає список осіб, які записалися на виступ; 

- реєструє та подає головуючому на пленарному засіданні, а також, у разі надходження, письмові запитання до доповідачів та співдоповідачів, пропозиції щодо проектів рішень районної ради з питань порядку денного сесії, інформує районну раду про депутатські запити та звернення, які надійшли на адресу сесії; 

- виконує інші доручення районної ради.

 

3.10. Пленарні засідання районної ради

3.10.1. Пленарні засідання районної ради проводяться гласно із забезпеченням права громадян бути присутніми на них, крім випадків, передбачених у пунктах 3.10.4 і 3.10.5. Регламенту.

Порядок доступу до відкритих пленарних засідань визначається розпорядженням районної ради.

3.10.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни.

Список запрошених складається   виконавчим апаратом районної ради та узгоджується з головою районної ради.

До списку запрошених обов'язково включаються доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.

Під час пленарного засідання районної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

3.10.3. Пленарні засідання районної ради за її рішенням можуть фіксуватися засобами масової інформації.

3.10.4. У разі необхідності більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів районною радою може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

У такому разі районна рада приймає рішення про можливість публікації чи розповсюдження матеріалів такого засідання.

3.10.5. На закритому засіданні районної ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

3.10.6. Порядок розміщення депутатів та запрошених визначається головою районної ради.

Для депутатів визначаються постійні місця, які не мають права займати інші особи, присутні на засіданні.

3.10.7. Районна рада під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад.

Запрошення на засідання районної ради здійснюється особою, визначеною головуючим.

3.10.8. Якщо біля будинку, де проводиться пленарне засідання районної ради, проводяться збори, мітинг громадян, то за дорученням голови районної ради один з депутатів ради зустрічається з громадянами або організаторами зборів, мітингу, з'ясовує причину зібрання, отримує від них заяви і, в разі необхідності, доповідає районній раді.

3.10.9.Районна рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців району, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування України.

 

 

3.11. Ведення пленарних засідань районної ради

3.11.1. Пленарне засідання районної ради відкриває та веде голова районної ради або його заступник. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.4.2 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває голова постійної комісії або за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням районної ради - один з депутатів районної ради.

3.11.2. Головуючий на засіданні:

- відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;

- виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень районної ради та ініціаторів розгляду питань;

- інформує районну раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), а також виступу з обговорюваних питань депутатам районної ради та особам, які записалися для виступу і не є депутатами районної ради, за наявності відповідної згоди депутатського корпусу;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

-   ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- оголошує офіційні повідомлення;

 - вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

 - підписує протокол сесії;

 - здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

3.11.3. Головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

- ставити запитання доповідачам, співдоповідачам;

- скликати у разі необхідності редакційну комісію або погоджувальну раду.

3.11.4. Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

3.11.5. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

3.11.6. Тривалість роботи сесії визначається районною радою. Пленарне засідання районної ради, як правило, розпочинається об одинадцятій, а закінчується о п’ятнадцятій годині, з урахуванням перерв по 20 хвилин через кожні дві години роботи і годинну перерву на обід, якщо інше рішення не прийняте районною радою.

Засідання районної ради може бути продовжено головуючим, якщо за це проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Позачергова перерва у пленарному засіданні до 30 хвилин може бути оголошена у будь-який момент головуючим самостійно або за пропозицією не менш ніж двох членів погоджувальної ради.

3.11.7. Після відкриття сесії, на початку пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

3.11.8. Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання районної ради. До нього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту.

3.11.9. На розгляд пленарного засідання районної ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог пункту 3.5.7 цього Регламенту.

3.11.10. Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

3.11.11. Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні районної ради.

3.11.12. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається.

У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення районної ради є недійсним.

3.11.13. По завершенню розгляду питань порядку денного відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів районної ради із заявами і повідомленнями. Обговорення заяв і повідомлень не проводиться, рішення щодо них не приймаються.

 

3.12. Організація розгляду питань

3.12.1. Обговорення питання на пленарному засіданні районної ради включає до себе:

- включення питання до порядку денного сесії;

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них;

- виступи депутатів;

- виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);

- оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

- прийняття проекту рішення районної ради з даного питання за основу;

- внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;

- заключне слово доповідача та співдоповідачів (у разі необхідності);

- уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;

- виступи депутатів з мотивів голосування;

- прийняття рішення районної ради в цілому.

3.12.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів, визначається районною радою.

Час, який надається для доповіді, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 15 хвилин, заключного слова - 5 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю 7 хвилин, для інших виступів - 5 хвилин.

3.12.3. Головуючий на засіданні може об'єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою районної ради.

3.12.4. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви виголошуються з трибуни, запитання - з робочого місця. При цьому депутат чітко називає своє прізвище, ім’я та по батькові.

3.12.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

3.12.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються секретарю сесії.

3.12.7. На пленарному засіданні районної ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово уповноваженим виступити від постійних комісій районної ради, депутатських фракцій (груп) та депутатам.

Головуючий на засіданні за згодою районної ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

3.12.8. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного запрошеними на сесію особами, які не є депутатами районної ради, подається до секретаря сесії в письмовій формі після затвердження порядку денного сесії. Така заява реєструється секретарем сесії, вноситься до списку бажаючих виступити, який подається головуючому на засіданні.

Депутат іншої місцевої ради може приймати участь у розгляді питань порядку денного сесії районної ради, що стосується його виборчого округу, з правом дорадчого голосу відповідно до статей 11, 19, 29 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та в порядку, визначеному цим Регламентом.

3.12.9. Одна і та ж особа може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного лише один раз.

3.12.10. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається районною радою, також особам, запрошеним на засідання. Це питання вирішується процедурним голосуванням.

3.12.11. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

3.12.12. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних га насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов'язаний попередити промовця.

Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається.

3.12.13. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

При необхідності районна рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.

3.12.14. У будь-який момент районна рада більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів може прийняти рішення про припинення обговорення.

Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів (справи) сесії.

3.12.15. Районна рада може приступити до голосування по проекту рішення районної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

3.12.16. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення районної ради допускається тільки після прийняття його за основу.

Автор пропозиції зобов'язаний подати секретарю сесії письмовий варіант його пропозиції.

3.12.17. Проект рішення районної ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу районної ради.

3.12.18. У разі наявності альтернативних проектів рішення районної ради по них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення районної ради, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів, вважається прийнятим за основу.

3.12.19. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення районної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення районної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

3.12.20. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради районна рада приймає проект рішення районної ради в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

3.12.21. У разі, якщо проект рішення районної ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення районної ради.

3.12.22. У разі, якщо варіант проекту рішення районної ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення районної ради з даного питання порядку денного вважається відхиленим.

3.12.23.На вимогу голови районної ради проект рішення, який при проведенні голосування не прийнятий за основу або в цілому, може бути повернутий для повторного розгляду та голосування, якщо за це проголосувала більшість депутатів районної ради, присутніх на пленарному засіданні.

 

3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення

3.13.1. Для прийняття рішень з питань порядку денного, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб районної ради, її органів може застосоватися відкрите, поіменне або таємне голосування.

3.13.2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань районної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

3.13.3. Відкрите голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати проти цього не заперечують.

3.13.4. Після закінчення   голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняття рішення.

3.13.5. Поіменне голосування проводиться шляхом фіксації секретарем сесії голосів поіменно у відповідному протоколі.

Відмітка про волевиявлення депутата проставляється в протоколі поіменного голосування навпроти прізвища депутата у графі «за», «проти» або «утримався». У разі неможливості  зареєстрованим на початок сесії депутатом голосувати, в протоколі поіменного голосування секретар сесії ставить відмітку у графі «не голосував». 

3.13.6. Результати поіменного голосування публікуються на веб-сайті районної ради.

3.13.7. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

3.13.8. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата.

3.13.9. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

3.13.10. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.

3.13.11. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

3.13.12. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.

3.13.13. Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні районної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в депутатських фракціях (групах), постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення.

3.13.14. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.13.15. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

3.13.16. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

3.13.17. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

3.13.18. У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може провести рейтингове голосування по них.

У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів.

3.13.19. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.

3.13.20. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються радою, за її дорученням постійними комісіями районної ради, а у разі необхідності, погоджувальною радою, депутатськими фракціями (групами), чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов'язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також районну раду.

 

3.14. Протокол сесії районної ради

3.14.1. Сесія районної ради протоколюється. Ведення протоколу сесії районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Відповідальним за своєчасне подання протоколу сесії на підпис головуючому є керуючий справами районної ради.

Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання. Копії протоколів надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.14.2. У протоколі сесії районної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, секретар сесії, лічильна комісія (у разі проведення виборів), питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

3.14.3. Запис виступів на пленарному засіданні ради може бути здійсненим на магнітній стрічці або цифрових носіях і зберігається до підписання головуючим протоколу.

3.14.4. Виконавчий апарат районної ради веде справу по кожній сесії районної ради, яка включає:

- перелік документів, що входять до справи сесії;

- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

- протокол сесії;

- рішення районної ради;

- необхідні матеріали до рішень районної ради;

- висновки депутатських фракцій (груп), комісій районної ради щодо питань, які розглядались на засіданні;

- результати поіменного голосування ( у разі його проведення);

- тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

- депутатські запити і відповіді на них.

3.14.5. Справа сесії районної ради оформляється визначеним функціональними обовязками працівником виконавчого апарату районної ради не пізніше як у місячний термін з дня закінчення сесії.

3.14.6. Оригінали протоколів сесії районної ради протягом скликання знаходяться у керуючого справами районної ради, а потім 10 років зберігаються у поточному архіві районної ради, після чого передаються до районного державного архіву для постійного зберігання.

 

4. Акти районної ради

4.1. Порядок введення в дію рішень районної ради

4.1.1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення районної ради районна рада може:

- прийняти рішення;

- повернути його на доопрацювання;

- перенести його розгляд на наступне засідання районної ради;

- відхилити проект.

4.1.3. Рішення районної ради набирає чинності з моменту його прийняття районної радою, якщо районної радою не встановлений інший термін введення рішення в дію.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо районною радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через 10 днів після їх опублікування.

4.1.4.Рішення районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття.

4.1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання на території Кодимського району.

4.1.6. Запропоновані в рішеннях районної ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені районній раді в зазначений у рішенні термін.

4.1.7. Рішення районної ради з процедурних питань оформлюються протокольно.

4.1.8. Районна рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване чи зупинене рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття такого рішення, якщо інше не визначено у самому рішенні.

 

4.2. Контроль за виконанням рішення районної ради

4.2.1. Організація виконання рішень районної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії та посадові особи, зазначені у цих рішеннях.

4.2.3. Зняття з контролю рішень районної ради чи окремих їх пунктів як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях районної ради за поданням відповідних постійних комісій або посадових осіб, на яких покладено контроль за ходом виконання рішення.

У разі якщо контроль за виконанням рішення районної ради покладений на декілька постійних комісій районної ради, зняття з контролю здійснюється за погодженням всіх постійних комісій, на які покладений контроль.

4.2.4. У разі необхідності рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту на сесії районної ради розглядаються та обговорюються у загальному порядку.

4.2.5. Рішення районної ради про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформлюється відповідним рішенням районної ради.

4.2.6. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно підсумків виконання рішення районної ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення районної ради залишається на контролі.

Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії районної ради для подальшої роботи.

 

4.3. Доручення ради та її органів

4.3.1. За рішенням районної ради або її органів, а також голови районної ради депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу.

4.3.2. Доручення депутату оформляється у письмовому вигляді.

4.3.3. Виконання доручення ради або її органу є обов'язковим.

4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов'язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.

 

5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень

5.1. Депутати районної ради відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 11 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" мають право депутатського запиту.

5.2. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради та підтримана радою вимога депутата до голови, заступника голови районної ради, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших органів районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

5.3. Депутатський запит подається в письмовій формі голові районної ради через виконавчий апарат районної ради або секретаря сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради.

Після оголошення кожного депутатського запиту проводиться голосування щодо направлення його для розгляду до відповідного управління, структурного підрозділу тощо.

5.4.Депутатський запит, поданий повторно з одного і того ж питання, звернений до однієї і тієї ж установи (органу) або посадової особи, якщо на перший запит була дана відповідь, розглядається районною радою після надання висновку профільної постійної комісії.

5.5. Районна рада приймає протокольне рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримано більшістю від фактичної кількості депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку.

Рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту.

5.6. Секретар сесії районної ради після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні районної ради передає його виконавчому апарату районної ради.

5.7. Виконавчий апарат районної ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

5.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані дати офіційну письмову відповідь на нього у термін, встановлений районною радою. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову районної ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

Виконавчий апарат районної ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.

5.9. Відповідь на депутатський запит надсилається голові районної ради та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні районної ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

5.10. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

5.11. Щодо відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів, та за умови дотримання вимог пункту 5.13 цього Регламенту.

5.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні районної ради, текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення районної ради поширюються серед депутатів до їх розгляду на пленарному засіданні.

5.13. Проект рішення районної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом районної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

5.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит виконавчий апарат районної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні районної ради посадових осіб, до яких було звернуто запит, або уповноважених ними осіб є обов'язковою.

5.15. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит у порядку, визначеному пунктами 5.11 – 5.14 даного Ренгламенту, районна рада приймає рішення.

5.16. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5.17. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.18. Відповідні органи та їх посадові особи зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк.

5.19. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

5.20. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів. 

5.21. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та цього Регламенту.

 

6. Розгляд питання про ініціювання відкликання депутата на сесії районної ради 

6.1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо відкликання депутата здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку. 

6.2. Виконавчий апарат районної ради у триденний термін направляє рішення ради до Кодимської районної виборчої комісії. 

 

7. Про планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районої ради.

7.1. Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон). 

7.2. Регуляторний акт районної ради – це:

- прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб'єктами господарювання; 

- інший офіційний письмовий документ районної ради, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом. 

7.3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію з питань економіки, інвестиційної діяльності та регуляторної політики (далі – відповідальна комісія).

7.4. За поданням відповідальної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради. 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. 

Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, районна рада має внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. 

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у газеті   районної ради “Вісті Кодимщини” не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження. 

7.5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду районною радою покладається на розробників проектів. 

7.6. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу. 

         Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій. 

7.7. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта. 

         Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. 

7.8. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради: 

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради; 

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради. 

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії. 

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради. 

7.9. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

7.10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 7.4, 7.6., фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів. 

7.11. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

7.12. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. 

        Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця. 

7.13. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону. 

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. 

7.14. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією. 

7.15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону. 

7.16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект. 

         За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується. 

7.17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: 

- відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу; 

- проект регуляторного акта не був оприлюднений. 

У разі виявлення будь-якої з цих обставин районна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями. 

7.18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради, а у разі якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районній державній адміністрації - районною державною адміністрацією. 

7.19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії районної ради. 

7.20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта. 

7.21. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики. 

Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.


8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів           8.1. З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів голова, заступник голови та депутати районної ради (далі – Суб’єкти відповідальності) зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів президію, постійну комісію, пленарне засідання районної ради (далі-Колегіальний орган), під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

8.2. У разі існування у Суб’єктів відповідальності сумнівів щодо наявності в них конфлікту інтересів вони зобов’язані звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо Суб’єкт відповідальності не отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». Якщо Суб’єкт відповідальності отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких він звертався за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

За консультаціями та роз’ясненнями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Суб’єкти відповідальності звертаються до постійної комісії районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, гласності, забезпечення законності та правопорядку (далі – Уповноважена комісія), яка наділена повноваженням щодо здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 591 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Уповноважена комісія готує висновок щодо подальшої участі Суб’єкта відповідальності у розгляді, підготовці та прийнятті відповідного рішення ради.

8.3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у Суб’єкта відповідальності, він не приймає участь у прийнятті рішення цим органом, про що оголошується на засіданні Колегіального органу районної ради. Суб’єкт відповідальності повинен утриматись від голосування.

Про конфлікт інтересів Суб’єкта відповідальності може заявити будь-який інший депутат районної ради або учасник засідання колегіального органу, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів Суб’єкта відповідальності заноситься в протокол засідання.

8.4. У разі якщо неучасть Суб’єкта відповідальності, який входить до складу Колегіального органу районної ради, у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою у процедурному порядку, а контроль покладається на Уповноважену комісію. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю та обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчинення нею дій чи прийняття рішень.

8.5. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

- перевірка Уповноваженою комісією стану та результатів виконання Суб’єктом відповідальності завдання, вчинення ним дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються за його участі з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

- виконання Суб’єктом відповідальності завдання, вчинення ним дій, розгляд справ, підготовка та прийняття ним рішень у присутності Уповноваженої комісії;

            - участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

 

 

 

 


 

Календар новин

<< < Серпень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31